องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย  มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีหน้าที่ ที่จะต้อง  ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  จึงจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์  ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้  การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบล ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านวัฒนธรรม  ด้านการเมืองการบริหาร  และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ”  โดยมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข  ได้รับการบริการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นชุมชนปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด  เยาวชนในเขตพื้นที่มีคุณภาพ  ประชาชนในเขตพื้นที่มีความสามัคคีกัน  และเป็นพลังพัฒนาตำบลให้มีความเจริญ  ซึ่งในการพัฒนาด้านต่างๆ  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย  สามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนงาน  และได้รับความไว้วางใจจากราษฎร ให้เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้าน ดังนั้นจึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
"ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคนและสังคมเน้นการมีส่วนร่วม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี"
 


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง แหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
          2. เสริมสร้างและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
          3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งไปสู่หลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณ
5. ส่งเริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและพัฒนาท้องถิ่น
6. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ มีความสมดุลเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน