องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล