องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยข่าวสารการฝึกอบรมต่างๆ
เทคนิคการประชุมสภาเพื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เทคนิคการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) รองรับการประเมินภายใน/ภายนอก และการใช้จ่ายเงินในการบริหารกิจการสถานศึกษา การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ การจำแนกหมวดประเภทรายจ่าย วิธีตั้งจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้รูปแบบการจำแนกงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)”