องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ผ่านระบบ ITAS
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ผ่านระบบ ITAS

ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการประเมินฯ ด้วยระบบ ITAS สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้นำหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  เพื่อเข้ารับการตอบแบบสอบถามผ่านระบบสารสนเทศ และระบบ QR CODE

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านช่วยผู้นำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์รายชื่อดังกล่าว  เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 
เอกสารแนบท้าย: