องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี


หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี