องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย 
นายก อบต.
นายอินทรา ทองป้อง
นายก อบต.
 
 
รองนายก อบต.
นายเข็มชาติ ชุมแวงวาปี
รองนายก อบต.
 
 
รองนายก อบต.
นายทองสุข ทองป้อง
รองนายก อบต.
 
 
เลขานุการนายก อบต.
นายสามารถ รัสสีวอ
เลขานุการนายก อบต.