องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย 
ประธานสภา อบต.
นายทับทิม เบ้าบัวเงิน
ประธานสภา อบต.
 
 
รองประธานสภา อบต.
นายคำจุ่น แข็งขัน
รองประธานสภา อบต.
 
 
เลขานุการสภา อบต.
นายเดี่ยว อ่างสุพรรณ
เลขานุการสภา อบต.
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายวรจิต สีสุบัว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายวิเนตร คำนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายโอสถ ทองสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายสะอาด สุวรรณโสภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายอาทิตย์ ทาปลัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายชม บัวละคร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายวิลสันต์ ลีซ้าย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายกฤษฎา หล้าคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายพินิจท์ สังฆโต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายเวียงชัย สิทธิบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายสมนึก อดทน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายบรรดอน สีลุน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายธงชัย ใจ้หนองบัว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายสุบรรณ์ หงส์ตัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นางกนกวรรณ เพชร์เทศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นายวาปี กุดทองดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นายสมบัติ เมืองศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นายประภาส โคตรแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นายไชยยา ม่วงงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นายสุขันต์ คำตา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นายธวัช ทองป้อง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
นายสมชาย ศรีเสมอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
นายอุดม แสงกุดเรือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13