องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเดี่ยว อ่างสุพรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายธเนศ ปราบพยัคฆา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนันทิชา วันละคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวารินทร์ สินชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพันธ์ทอง กุลดา
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวระพีภรณ์ แก่นจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา