องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย 
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวารินทร์ สินชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางรินดา ทองสงคราม
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
ผช.นวก.การเงินและบัญชี
นางสาวเบญญาภา ทองป้อง
ผช.นวก.การเงินและบัญชี
 
 
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวลัดดา แสงกุดเรือ
ผช.จพง.ธุรการ
 

อำนาจหน้าที่กองคลัง อบต.พังทุย
     มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสมงานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงิน ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน คือ 


งานการเงิน 
      มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน 


งานบัญชี 
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม 


งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 


งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 


กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของส่วนการคลัง
      กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี 
      1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
      2. ภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
      3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีที่ดิน) ระหว่าง วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560


การจัดเก็บภาษีป้าย
      ขั้นตอนการให้บริการ 
      1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ 
      2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
      3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 
      เอกสารประกอบการพิจารณา 
      1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
      2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7) 
      3. เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป้าย
      4. ขนาดของป้าย
      5. สำเนาทะเบียนบ้าน 
      6. สำเนาโฉนดที่ดิน 


การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
      ขั้นตอนการให้บริการ 
      1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
      2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
      3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุง ท้องที่ (ภ.บ.ท.11) 
      เอกสารประกอบการพิจารณา
      1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 
      2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงที่ดินที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11) 
      3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
      4. สำเนาโฉนดที่ดิน 


การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
      ขั้นตอนการให้บริการ 
      1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 
      2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
      3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 
      เอกสารประกอบการพิจารณา 
      1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 
      2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12) 
      3. สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ (ในกรณีการเช่า , ให้เช่าบ้าน , เช่าที่ดิน)
      4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีประกอบการค้า) สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 
      5. สำเนาทะเบียนบ้าน 
      6. สำเนาโฉนดที่ดิน 


ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
      ขั้นตอนการให้บริการ 
      - ผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
      เอกสารประกอบการพิจารณา 
      - แจ้งที่อยู่ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง