องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย 
ผอ.กองช่าง
นายสุพันธ์ทอง กุลดา
ผอ.กองช่าง
 
 
นายช่างโยธา
นายธีรเมธ ศรีคำมี
นายช่างโยธา
 
 
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวศมนยพรรษ กุลดา
ผช.จพง.ธุรการ
 
 
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายศราวุธ ศรีพงษ์วิวัฒน์
ผช.ช่างไฟฟ้า
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเวช ชีกว้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
 

รอการเพิ่มข้อมูล