องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย 
ผอ.กองการศึกษา
นางสาวระพีภรณ์ แก่นจันทร์
ผอ.กองการศึกษา
 
 
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางอ้อมฤทัย วันละคำ
ผช.นักวิชาการศึกษา
 
 
ครู ศด.1
นางวรรณพร คำสุช
ครู ศด.1
 
 
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางเครือวัลย์ วงษ์นาม
ผช.นักวิชาการศึกษา
 
 
ครู ศด.1
นางสาวฐิติภาญจน์ หาญสุโพธิ์
ครู ศด.1
 
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจริยา นาทองถม
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญวดี ชัยพฤกษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงนวล บัวละคร
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
ครูผู้ช่วย
นางสาวพรรณนา ชัยกิจมงคลกุล
ครูผู้ช่วย
 
 
ครูผู้ช่วย
นางสาวพรรธิพา รัตนวงศ์สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญศรี สอนก้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสังวาล ชีกว้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
 

รอการเพิ่มข้อมูล